123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

Lifestyle

เป้าหมายสูงสุดในการทำธุรกิจ เชื่อว่าเจ้าของธุรกิจหลายๆ คนต่างก็ต้องการยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น แต่การจะได้มาซึ่งยอดขายที่ปังนั้น ก็ต้องมีการวางแผนจักการให้ดี โดยเฉพาะด้านการตลาด หรือมีการคิดค้นกลยุทธ์ที่เหมาะสม การสื่อสารทางการตลาดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ ต่อให้คุณมีของดี แต่ขาดการสื่อสารที่ดี ก็ไร้ประโยชน์ ในขณะเดียวกันธุรกิจจำนวนไม่น้อยก็เน้นการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก โดยอาศัยสื่อโซเชียลมีเดีย หลายคนมองข้าม sms ไป sms ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารที่ทรงพลัง และสำคัญมากๆ เลย เพราะ sms ราคาถูกและได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แพ้กัน Short Message Services หรือ SMS คือ การส่งข้อความสั้นๆ (Text Messaging) ส่งจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง แต่ในยุคนี้เทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาระบบส่ง sms ให้สามารถส่งได้จำนวนมาก นั่นก็คือ ส่ง sms… Continue Reading…