123 Street, NYC, US 0123456789 info@example.com

Lifestyle

ภาคอุตสาหกรรมในขั้นตอนการผลิตจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมที่มีความถูกต้องและความเที่ยงตรง โดยเมื่อนำไปใช้งานในการวัดขนาดหรือค่าที่ต้องการ ค่าที่แสดงออกมาเป็นตัวเลขบนเครื่องมือวัดเหล่านี้ต้องมีความเชื่อถือได้ เพื่อรักษามาตรฐานของการผลิตเอาไว้ เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม ถูกพัฒนามาเป็นเครื่องวัดที่มีการแสดงค่าโดยใช้สเกลและมีเข็มชี้ หรือเรียกว่าเครื่องวัดระบบอนาล็อก หรือ Analog Instrument ซึ่งใช้มาอย่างยาวนาน และได้ถูกพัฒนาต่อเนื่องให้หลายรูปแบบแสดงค่าออกมาเป็นระบบตัวเลขบนหน้าจอระบบดิจิทัล ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่ามี เครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมสำหรับการทำงานประเภทต่างๆอย่างมากมาย ถูกออกแบบมาให้ใช้ในการทำงานที่หลากหลาย การเลือกเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับการใช้งานถือเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อจะได้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักของการเลือกซื้อเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมอย่างไรให้เหมาะสม ? เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ต้องการวัด  การระบุเฉพาะตัวงานที่ต้องการนำเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมไปใช้งาน เพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการ และนำค่าที่ได้จากการวัดจากงานนั้นๆ มาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขคุณภาพของงานไม่ให้เกิดความเสียหาย  สะดวกต่อในการใช้งาน  สามารถใช้งานได้ในง่าย พกพาได้สะดวก มีฟังก์ชั่นที่สามารถรองรับการวัดค่าได้หลายพารามิเตอร์ที่ สำคัญควรเป็นเครื่องมือที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เช่น ทนต่อแรงกระแทกในระดับหนึ่งหรือทนต่อละอองน้ำ สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีความชื้นได้ ความละเอียดและแม่นยำในการวัด  ควรเลือกช่วงของการวัดให้สามารถครอบคลุมเกี่ยวกับงานที่ต้องการวัดและเลือกความละเอียดให้เหมาะสม แม้ว่าเครื่องมือวัดแต่ละชนิดจะให้ค่าออกมาตามการวัด แต่ตัวเลขที่ได้อาจมีเกิดจากความคลาดเคลื่อน ทำให้ได้ตัวเลขที่ไม่แน่นอนผิดพลาดไปจากที่ต้องการ ดังนั้นเครื่องวัดที่มีมาตรฐานควรให้ค่าตัวเลขที่ตรงตามความเป็นจริงและมีความถูกต้อง     … Continue Reading…